Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Rozvoz (pouze Praha) za 150 Kč
nad 800 Kč zdarma
Menu

Reklamační řád

Odstoupení od Smlouvy a reklamace zboží

5.1. Zákazník je povinný předané zboží z Objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě reklamovat FÖDE na potvrzení o předání zboží. Pokud zboží (zejména potraviny) při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (ze zřejmých důvodů, a to např. propadlá expirační doba anebo jiná zjevná nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí zboží ihned příslušné osobě, která mu jej za FÖDU předala. Zákazník souhlasí, že s ohledem na povahu zboží nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nereklamoval zjevné vady zboží při jeho předání (např. u potravin nebo při poškození ochranného obalu zboží).

5.2. V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen zboží okamžitě předat osobě, která mu jej za FÖDU předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy FÖDE telefönicky nebo na e-mailovou adresu obchod@foda.cz, identifikovat zboží a vadu a poté se telefönicky či e-mailem domluvit na řešení. V případě odstoupení od smlouvy nese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

5.3. V souladu s ustanovením § 1837 písm. e), g) Občanského zákoníku odstoupení od Smlouvy není možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu, nebo u zboží, které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží. S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Zákazník souhlasí, že FÖDA je oprávněna v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je FÖDA oprávněna zboží neprodleně zlikvidovat.

5.4. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, vrátí mu FÖDA bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, stejným způsobem. FÖDA vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, FÖDA není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží FÖDĚ odeslal.

5.5. FÖDA převezme zboží od Zákazníka v jeho domácnosti na své náklady, jestliže Zákazník odstoupí od smlouvy ihned po převzetí zboží a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

Platební metody